Privacyverklaring

2. Privacyverklaring

2.1 Privacyverklaring Autorijschool Mijn Droom

Autorijschool Mijn Droom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.
Persoonsgegevens die door Autorijschool Mijn Droom verwerkt worden.
Autorijschool Mijn Droom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier en/of telefonisch of per e-mail e.d. aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– CBR registratie nummer (indien van toepassing)
– Kamer van Koophandel inschrijfnummer (indien van toepassing)
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geldigheid WRM-Certificaat (indien van toepassing)
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool Mijn Droom uw persoonsgegevens
Autorijschool Mijn Droom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Autorijschool Mijn Droom.
– U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Autorijschool Mijn Droom.
– Autorijschool Mijn Droom analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van Autorijschool Mijn Droom.
Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Mijn Droom neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Mijn Droom tussen zit. Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: Autorijschool Mijn Droom gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: “Plan Rijles”van de firma “Flexpulse Rijschoolsoftware” dit systeem wordt door Autorijschool Mijn Droom gebruikt om de dagelijkse gang van zaken binnen de rijschool geheel te automatiseren. De betrokken partij zal voor gebruik te kunnen maken van deze software separaat akkoord dienen te geven.

Hoe lang bewaart Autorijschool Mijn Droom uw persoonsgegevens
Autorijschool Mijn Droom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Mijn Droom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Autorijschool Mijn Droom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Autorijschool Mijn Droom op haar website gebruikt
Autorijschool Mijn Droom gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Autorijschool Mijn Droom wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe Autorijschool Mijn Droom de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.
Autorijschool Mijn Droom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Contactgegevens:

Autorijschool Mijn Droom is gevestigd aan Kraaivenstraat 3806, 4048 AB, Tilburg
website: https://mijn-droom.nl
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 06-58812513

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Mijn Droom. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]